«Mary deri-aýakgap» AGPJ-niň önümçiliginiň gerimi giňeýär

Türkmenistanda soňky ýyllarda aýakgaplaryň önümçiliginiň ilerlemegine tebigy deri çig malynyň ýokary hil derejesinde işlenip taýýarlanylmagy mümkinçilik berýär.

Biz bilen habarlaşyň

Biz barada

Sertifikat1

Sertifikat1Text

Sertifikat2

Sertifikat2Text

0

San3

0

San5

0

San4

0

San1

0

San2

Hyzmatlar

«Mary deri-aýakgap» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde çaga eşikleriniň önümçiligi ýola goýuldy. Onuň ilkinji tapgyry sarp edijilere ugradyldy. Dürli ýaşly mekdep okuwçylaryna niýetlenen jalbarlar, köýnekler, penjekler we kurtkalar kärhanada işe goýberilen täze tikinçilik bölümiň ilkinji önümleridir. Geçen ýyl bu ýerde paýdarlar jemgyýetiniň esaslandyryjylarynyň biri bolan «Röwşen aýakgaplary» hususy kärhanasynyň tejribeli hünärmenleriniň goldawy bilen mekdep okuwçylar üçin aýakgaplar hem ňndriliň başlandy. Şondan bäri çagalar aýakgaplarynyň 80 müň jübütden gowragy öndürildi.

Ahyrky netijede taýýarlanan önümlerden aýakgap bölüminde «Röwşen» HK-nyň tejribeli hünärmenleriniň we ussalarynyň ýardamy bilen, ýurduň umumybilim berýän orta mekdepleriniň 1 — 11-nji synplarynda okaýan okuwçylar üçin pasyllara görä dürli görnüşli okuw aýakgaplarynyň önümçiligi alnyp barylýar.

Önümçilik kärhanasynyň gön önümleridir aýakgaplary hil taýdan berkligi we çydamlylygy bilen tapawutlanyp, eýýäm gysga döwrüň içinde türkmen sarp edijileri tarapyndan uly islege eýe boldy. Okuwçylar üçin niýetlenen aýakgaplar «Röwşen» HK-nyň we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabatda hem-de ýurduň welaýat merkezlerinde ýerleşýän dükanlarynda, şeýle-de täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda guralýan mekdep ýarmarkalarynda alyjylar köpçüligine ýetirilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 2-nji oktýabryndaky Karary bilen ozalky Marynyň gön zawodynyň binýadynda döredilen kärhanada öň 100-e golaý hünärmen zähmet çeken bolsa, häzirki wagtda bu ýerde 300 töweregi tejribeli hünärmenler işleýär.

Önümçilik kärhanasynyň gön önümleridir aýakgaplary hil taýdan berkligi we çydamlylygy bilen tapawutlanyp, eýýäm gysga döwrüň içinde türkmen sarp edijileri tarapyndan uly islege eýe boldy. Okuwçylar üçin niýetlenen aýakgaplar «Röwşen» HK-nyň we Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Aşgabatda hem-de ýurduň welaýat merkezlerinde ýerleşýän dükanlarynda, şeýle-de täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda guralýan mekdep ýarmarkalarynda alyjylar köpçüligine ýetirilýär.

Kärhana 2019-2025-nji ýyllar aralygynda ýurduň sosial-ykdysady ösüşi üçin Türkmenistanyň Prezidentiniň Milli Maksatnamasynyň durmuşa geçirilişiniň çarçuwasynda gurlar. “Röwşen” kompaniýasynyň aýakgaplary Russiýa, Özbegistana hem-de Owganystana eksport edilýär. Kompaniýa Moskwanyň Domodedowo etrapçasynda öz şahamçasyny açyp, ol ýerde aýakgap önümleriniň satuwyny amala aşyrýar. Kompaniýa geljekde ol ýerde aýakgap önümçiligini alyp barmagy meýilleşdirýär.

Biz bilen habarlaşyň